LogoLogo
portret

Prawo umów

Prawo umów 

Przygotowanie odpowiedniej umowy, która będzie odpowiednio zabezpieczała interesy stron, jak również będzie odpowiadała treści obowiązujących przepisów prawnych zapobiega powstaniu w przyszłości sporów i konfliktów. Dlatego też ważne jest prawidłowe przygotowanie umowy oraz odpowiednie zabezpieczenie jej zgodnie z najlepszym interesem Klienta. 

Kancelaria Adwokacka adwokat Weroniki Haczykowskiej świadczy na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych usługi prawne w zakresie prawa umów, dbając o interesy Klientów na każdym etapie transakcji. Każda umowa jest opracowywana odpowiednio do potrzeb Klienta, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego interes i uniknąć niepożądanych skutków w przyszłości. 

Zakres usług z prawa umów

Kancelaria Adwokacka adwokat Weroniki Haczykowskiej oferuje pomoc prawną we wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności:

 • Porady prawne związane z zawieraniem i negocjowaniem umów
 • Porady prawne związane z rozwiązywaniem umów (wypowiedzenie, odstąpienie od umowy, odwołanie darowizny i inne)
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
 • Negocjowanie umów 
 • Ustanawianie zabezpieczeń  w zawieranych umowach (np. kary umowne, hipoteka, zastaw, weksel, gwarancja bankowa)
 • Weryfikację należytej realizacji zobowiązań wynikających z umów i kontraktów
 • Doradztwo prawne i reprezentację w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem umów przez strony

Prawo umów – zakres specjalizacji

W ramach świadczonych usług prawnych oferuję sporządzanie umów z zakresu:

 • Umów prawa handlowego np. umowy spółki, umowy sprzedaży udziałów, umowy o współpracę, akty założycielskie, kontrakty, umowy ramowe, regulaminy, listy intencyjne
 • Umów cywilno-prawnych np. umowa użytkowania (w tym wieczystego), umowa zastawu, umowa służebności, umowa przelewu (cesji), umowa najmu, umowa najmu okazjonalnego, umowa leasingu, umowa agencyjna, umowa darowizny, umowa komisu, umowa ubezpieczenia, umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa pożyczki i inne
 • Umów z zakresu prawa budowlanego np. umowa o roboty budowlane, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego i inne
 • Umów z zakresu prawa pracy i pokrewnych np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa menadżerska, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, akty powołania, mianowania i wyboru, umowa NDA

Prawo umów – dochodzenie praw na etapie postępowania sądowego 

W sytuacji gdy Klient nie zlecił sporządzenia umowy profesjonaliście lub kontrahent okazał się nierzetelnym uczestnikiem obrotu, Kancelaria oferuje również możliwość dochodzenia praw i roszczeń wynikających z umów, egzekwowanie postanowień zawartych w umowach, reprezentację w sprawach sądowych o odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, dochodzenie kar umownych zastrzeżonych w umowach, a także inne czynności mające na celu egzekwowanie praw wynikających z umów. W tym zakresie w szczególności oferujemy: 

 • reprezentację na etapie przedsądowym, która obejmuje sporządzanie wezwań do zapłaty, wezwań do należytego wykonania umowy, negocjacje z kontrahentem, mediacje
 • reprezentację w postępowaniu sądowym, która obejmuje sporządzanie pozwów, profesjonalnych pism procesowych, wniosków, reprezentowanie klientów w toku postępowania sądowego
 • reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego, która obejmuje sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji w celu dochodzenia należności

Skorzystanie z usług profesjonalisty przed podpisaniem umowy zapobiega powstaniu sporów w toku realizacji umowy. Prawidłowo skonstruowany kontrakt zabezpiecza interesy klienta, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku powstania sporu sądowego, czy w toku realizacji umowy. Nasza Kancelaria dba o interesy Klientów, aby przedstawić możliwie najkorzystniejsze rozwiązania na każdym etapie transakcji. 

Oferujemy pomoc prawną zarówno w postaci jednorazowej oceny postanowień umownych, w postaci sporządzenia kontraktu, jak również reprezentację w celu egzekwowania postanowień umownych. 

Loading...

Artykuły z tej kategorii

Skontaktuj się ze mną

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z prawem umów skontaktuj się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie pod numerem 506 274 146.

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon