LogoLogo
portret

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES NA STRONIE "WWW.HACZYKOWSKA.LEGAL"

§1. Postanowienia wstępne

 1. Polityka prywatności stanowi podstawową informację o sposobach zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.haczykowska.legal (zwanej dalej: „Stroną”).
 2. Właścicielem Strony jest Weronika Haczykowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz NIP: 7272871095, REGON: 526012711, adres e-mail: kancelaria@haczykowska.legal (zwana dalej: „Kancelarią”).
 3. Dane osobowe użytkowników zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§2. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Stronę jest: adwokat Weronika Haczykowska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska, pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz NIP: 7272871095, REGON: 526012711 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Strona umożliwia osobom odwiedzającym (zwanym dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”) 
 5. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 
  1. poczty e-mail: kancelaria@haczykowska.legal
  2. telefonicznie: 506 274 146. 

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, 
 2. rzetelnie i uczciwie oraz w sposób łatwo dostępny, 
 3. w sposób przejrzysty i zrozumiały (jasnym i prostym językiem) dla osoby, której dane dotyczą,
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas”, 
 5. nie więcej niż potrzeba, 
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba, 
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych. 

§4. Cel zbierania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenia usług prawnych,  
 2. zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług prawnych,  
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest Administrator, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;
 4. wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, 
 5. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;
 6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkownika, 
 7. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, 
 8. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

§5. Podstawa prawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  1. wyrażenie zgody, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
  4. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem np. newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 2. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 1) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Strony. 
 3. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

§6. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. 
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru NIP.

§7.  Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 
  1. Czas, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Strony (posiada konto), a po tym przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
  2. Przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

§8. Informacja o przetwarzaniu

 1. Pozyskane od Użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, księgowego, jak również dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego. 
  2. Organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do Państw trzecich, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

§9. Prawa użytkowników:

 1. Użytkownik Strony ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. Uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 RODO), 
  3. Żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), 
  4. Żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (art. 17 RODO), 
  5. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
  6. Prawo do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), 
  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w celach marketingowych (art. 21 RODO), 
  8. Wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika (art. 21 RODO). 
 2. W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Zgodę Użytkownik może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie pisemnej na adres do kontaktu Administratora (pl. Stary Rynek 16/6, 99-400 Łowicz) lub drogą e-mail na adres: kancelaria@haczykowska.legal. 
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 4. Odpowiedź zostanie udzielona przez Administratora na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 5. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531-03-00.
 6. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§10. Formularz kontaktowy

 1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska
  2. adresu e-mail 
  3. numeru telefonu 
 2. W opisowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / zapytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie części opisowej Formularza ma na celu przesłanie Kancelarii podstawowych danych dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza jest dobrowolne, a sam fakt wypełnienia Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych lub innego rodzaju. Zasady uzyskania porady prawnej są ustalane bezpośrednio z Kancelarią. 
 4. Kancelaria przetwarza dane Użytkowników przesłane za pośrednictwem Formularza wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z przesłanym zapytaniem oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika. 
 5. Dane osobowe Użytkowników w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem Formularza przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w związku z udzieleniem zgody przetwarzanie danych. 

§11. Informacja o ciasteczkach

 1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” ( tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym informacje/pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer i są przechowywane na urządzeniach Użytkowników podczas przeglądania Strony. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies są używane w celu ułatwienia korzystania ze Strony, poprawienia jakości świadczonych usług oraz umożliwienia analizy i zachowań Użytkowników. 
 5. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies nie umożliwiają zidentyfikowania Użytkowników, ale pozwalają Administratorowi określić, kto odwiedził Stronę. 
 6. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
  2. statystycznym
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 7. Administrator może umieszczać na urządzeniu Użytkownika zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 8. W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z urządzenia postępując zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. 
 2. Zmiany zachodzą z chwilą opublikowania ich w serwisie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
 4. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30.09.2023 r. 
Telefon