LogoLogo
portret

Prawo transportowe

Prawo transportowe

Transport, spedycja i logistyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż gospodarki. Szybki rozwój technologiczny, cyfryzacja sektora transportowego oraz wprowadzane zmiany prawnej wymuszają na przedsiębiorcach z tej branży ciągłe implementowanie zmian, które pozwolą na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z literą prawa. 

Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska oferuje zatem kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, takich jak: 

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 
 • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) 
 • spółki cywilne 

Zakres obsługi prawnej firm z branży TSL

Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska oferuje zatem kompleksową obsługę prawną podmiotów branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej, która obejmuje: 

 • Stałą obsługę prawną przedsiębiorców (spółek cywilnych, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. W tym zakresie oferujemy bieżące doradztwo prawne związane z wprowadzaniem nowych uregulowań prawnych, sporządzanie i opiniowania umów, sporządzanie regulaminów, statutów i innych niezbędnych dokumentów, reprezentowanie Klientów w negocjacjach z kontrahentami oraz podejmowanie innych działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. 
 • Windykację należności od dłużników, którzy nie dokonują terminowej zapłaty za wykonane usługi (np. brak zapłaty za wykonany przewóz, brak zapłaty za wykonaną usługę, potrącenie nienależnych kar umownych, dokonanie zaniżonej zapłaty przewoźnego). W tym zakresie w pierwszej kolejności podejmujemy próby polubownego rozwiązania sporu, a dopiero następnie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi. Na każdym etapie sprawy podejmujemy czynności zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych Klientów, aby w przypadku braku dobrowolnej zapłaty przyspieszyć postępowanie sądowe i egzekucyjne.
 • Dochodzenie odszkodowań oraz reprezentację w sporach sądowych, w szczególności doradzamy w zakresie dochodzenia roszczeń – od momentu ich zgłoszenia aż do wyegzekwowania. W tym zakresie dochodzimy na rzecz naszych Klientów wszelkich roszczeń powstałych w związku z prowadzoną działalnością transportową, spedycyjną, logistyczną (np. wynagrodzenia za wykonane usługi, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych przez przewoźników, spedytorów oraz należności w sprawach pracowniczych, odszkodowanie za czyny nieuczciwej konkurencji, odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych firmy i inne). Dochodzimy również roszczeń regresowych od podwykonawców i ubezpieczycieli. 
 • Pomoc prawną sprawach ubezpieczeniowych, w tym w zakresie dokonania zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, sporządzenie odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, a w przypadku kwestionowania roszczeń przez zakład ubezpieczeń reprezentujemy klientów również w postępowaniu sądowym. W szczególności reprezentujemy klientów w zakresie szkód w pojazdach (z polisy OC i AC, assistance i OCP), szkód w towarze (utraty lub uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostawie towaru i innych roszczeniach powstałych w trakcie realizacji zlecenia transportowego) i ubezpieczenia CARGO. 
 • Reprezentację przedsiębiorstwa oraz pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem branży TSL. W tym zakresie oferujemy Klientom pomoc prawną w sprawach: o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie. Kancelaria zajmuje się także przygotowywaniem i opiniowaniem umów o zakazie konkurencji, aby chronić przedsiębiorstwo przed zjawiskiem nieuczciwej konkurencji. Oferujemy również zastępstwo prawne przez organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, a także Sądem Najwyższym. 
 • Reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych przez Inspektorem Transportu Drogowego, a także oferujemy wsparcie w toku kontroli organów administracji. W tym zakresie sporządzamy wyjaśnienia, odwołania, skargi, a także udzielamy porad prawnych na etapie postępowania administracyjnego i sądowego. W tym zakresie oferujemy pomoc prawną w szczególności w postępowaniach dotyczących nakładania kar pieniężnych na przewoźników, firmy i zarządzających transportem. 
 • Udzielanie porad prawnych w zakresie przewozu towarów objętych monitorowaniem (SENT) oraz reprezentujemy Klientów w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków w ramach SENT. W tym zakresie sporządzamy opinie prawne, wyjaśnienia, odwołania, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Zakres obsługi prawnej firm z branży TSL

Świadczone przez Kancelarię usług prawne obejmują doradztwo prawne zarówno w zakresie transportu krajowego, jak również międzynarodowego, regulowanego przede wszystkim przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). 

Obsługa prawna firm – zakres usług: 

We wszystkich rodzajach spraw Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska oferuje reprezentację klientów na etapie postępowania likwidacyjnego, a także postępowań toczących się przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji, a  także w postępowaniu egzekucyjnym. Dodatkowo Kancelaria realizuje na rzecz klientów negocjacje biznesowe oraz możliwość prowadzenia mediacji. 

Loading...

Artykuły z tej kategorii

Skontaktuj się ze mną

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z prawem transportowym skontaktuj się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie pod numerem 506 274 146.

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon